اللّه َ اللّه َ فی الصَّلاهِ؛ فإنّها عَمودُ دِینِکُم.

بسیار به نماز اهمیت دهید که ستون دین شماست.

در این نوشتار قصد دارم اندکی در مورد سبک شمردن نماز و پیوندش با «اساس دین» سخن بگویم.

به تصویر زیر نگاه کنید: